SKK 158: Litho Chorus "Juri hier", Serie B, Blatt 6 (1998)