SKK 154: Litho Chorus "Juri hier", Serie B, Blatt 1 (1998)