S 20: Kanne (Oinochoe); Herakles tötet Nessos (um 540 v. Chr.)