F 12: Osiris mit Federkrone (8./7.-4. Jh. v. Chr.)