AZ 3373, lfd. Nr. 4784: Rhododendronbl├╝ten (1905)