T 45: Lekythos (letztes Viertel des 4. Jh. v. Chr.)